Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Καλώς ήλθατε στην Σχολή Επιστημών Αγωγής
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής Καθηγητής Άγγελος Μάρκος

Τμήματα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως κύρια αποστολή να προωθήσει την εκπαίδευ­ση για όλους, ιδιαίτερα στην πρώτη βαθμίδα, καθώς και την αριστεία στην εκπαίδευση και σε συναφείς τομείς της επαγγελματικής πρακτικής και της έρευνας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο που παρέ­χεται από το Τμήμα στοχεύει: α) στην παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης και διδασκαλίας, που βασίζε­ται στην έρευνα και συνδέεται με την επαγγελματική πρακτική και β) στην ερευνητική δραστηριοποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα, το Τμήμα υποστηρίζει περισσότερους από 1.300 προπτυχια­κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους ως εκπαιδευτικοί ή/και ως ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διεξάγουν σημαντική έρευνα σε ζωτικούς τομείς της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα προσφέρει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών® “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής” και «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες».

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, στα χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση του αναπτύχθηκε ως ένα επιστημονικά αξιόπιστο Πανεπιστημιακό Τμήμα εκπαίδευ­σης εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας, με σαφή προσανατολισμό στις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις των Επιστημών της Εκπαίδευσης.

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς-ερευνητές που να είναι σε θέση να ερμηνεύουν, να αναλύουν την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα και να αναπροσαρμόζουν ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια της εκ­παιδευτικής πράξης.

Το Τμήμα προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα».

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2023, σύμφωνα με τον ΦΕΚ 83/3-4-2023 τ.Β, άρθρο 128, και λειτουργεί διοικητικά, ενώ θα δεχθεί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Έχει έδρα το Διδυμότειχο και εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Με την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/46737/1575/12-5-2023 πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. ορίστηκε η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας με τα παρακάτω μέλη:
1. Νικόλαος Μακρής Καθηγητής,  Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής Δ.Π.Θ.
2. Κωνσταντίνος Κόκκινος, Καθηγητής,  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής,  Δ.Π.Θ.
3. Αντώνιος Σαπουντζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία,  Σχολή Επιστημών Αγωγής, Δ.Π.Θ.
4. Ευθύμιος Λαμπρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα  Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΔΠΘ.
5. Βασιλική Μπρουσκέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Σχολής Επιστημών Αγωγής, Δ.Π.Θ.

Με το ΦΕΚ 526/1-6-2023 τ. ΥΟΔΔ Πρόεδρος του Τμήματος ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Μακρής  με Αντιπρόεδρο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κόκκινο.

Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας τοποθετήθηκε ο κ. Χρήστος Βαρσαμακίδης, Αναπληρωτής Γραμματέας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ

18 Ιουνίου, 2024|0 Comments

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ